Webrelaunch 2020

Konvexe Geometrie im WS 2005/06

Skriptum (wird während des Semesters aktualisiert):

gesamtes Skript (Kap.1-4) (Stand: 21.11.2006, 16:00 Uhr)

Übungsblätter

Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 Blatt 10 Blatt 11 Blatt 12