Webrelaunch 2020

none (Winter Semester 2006/07)

Schedule
Lecture: Tuesday 11:30-13:00 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Begin: 24.10.2006
Wednesday 11:30-13:00 Bauingenieure, Großer Hörsaal
Thursday 9:45-10:30 Bauingenieure, Großer Hörsaal
Problem class: Thursday 10:30-11:15 Bauingenieure, Großer Hörsaal Begin: 26.10.2006
Friday 9:45-11:15 Hörsaal 37