Webrelaunch 2020

Numerische Mathematik 2 (Summer Semester 2015)

Schedule
Lecture: Tuesday 11:30-13:00 Nusselt-Hörsaal
Thursday 9:45-11:15 (every 2nd week) Bauingenieure, Großer Hörsaal
Problem class: Thursday 9:45-11:15 (every 2nd week) Bauingenieure, Großer Hörsaal