Webrelaunch 2020

Mathematik I für die Fachrichtung Informationswirtschaft (Winter Semester 2013/14)

  • Lecturer: Dr. Daniel Weiß
  • Classes: Lecture (0136000), Problem class (0136100)
  • Weekly hours: 4+2
  • Audience: Informationswirtschaft
Schedule
Lecture: Monday 9:45-11:15 Redtenbacher Hörsaal Begin: 21.10.2013, End: 13.2.2014
Thursday 11:30-13:00 Nusselt-Hörsaal
Problem class: Monday 11:30-13:00 Nusselt-Hörsaal Begin: 28.10.2013, End: 10.2.2014