Webrelaunch 2020

Numerische Mathematik 1 (Winter Semester 2014/15)

Schedule
Lecture: Tuesday 14:00-15:30 Bauingenieure, Großer Hörsaal Begin: 21.10.2015
Wednesday 9:45-11:15 (every 2nd week) Bauingenieure, Kleiner Hörsaal
Problem class: Wednesday 9:45-11:15 (every 2nd week) Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Begin: 29.10.2015